Raport de conformare nZEB sau raport de conformare energetică reprezinta documentația care vine în întâmpinarea beneficiarilor, proiectanților, executanților dar și autorităților publice pentru a verifica respectarea cerințelor legale referitoare la respectarea standardului nzeb.

Pentru clădirile nou construite se va urmări respectarea indicatorilor nZEB, prin dezvoltarea de soluții alternative, până la alegerea soluției optime. Acest lucru poate genera costuri suplimentare, relativ mici, în cadrul procesului de proiectare, însă poate genera costuri suplimentare în celelalte etape dacă se constată ulterior că nu au fost atinși indicatorii nZEB. O planificare inițială detaliată poate duce la controlul costurilor și reducerea consumurilor de energie.

Solicitați mai multe detalii despre un raport de conformare nzeb la detalii@aia-proiect.ro sau 0722494447.

Cine are nevoie de un raport de conformare nZEB?

Anul 2020 ne-a pus în fața faptului împlinit. Prevederile legale în ceea ce privește standardul nzeb au intrat în vigoare și, cu toate ca vorbim de peste 5 ani de aceste tendințe, încă nu sunt toate aspectele clare. Acesta este motivul pentru care raportul de conformare nzeb vine în atenția tuturor celor interesați acum. Cine sunt aceștia, cine sunt cei interesați de aceasta documentație?

Vom începe cu autoritățile emitente ale documentațiilor de avizare si autorizare in construcții.

Autoritățile locale direct interesate de raportul de conformare energetica

Fără a surprinde pe cineva, spunem că toate autoritățile locale implicate în procesul de autorizare a construcțiilor au nevoie de o modalitate de a testa și a aplica prevederile legale în ceea ce privește standardul nzeb însă în lipsa normelor de aplicare legale și a metodologiei actualizate este dificil să confirmi că un imobil respectă cerințele legale. Aceasta, bineînțeles, în lipsa unui specialist. Pentru a se conforma cerințelor standardului nzeb o clădire trebuie să îndeplinească un set de cerințe iar celor care sunt direct implicați în autorizarea și avizarea clădirilor le este necesar acest raport de conformare energetică pe care ar trebui sa-l întâlnim în fiecare certificat de urbanism.

Proiectanții – direct interesați de conformarea muncii lor

Raport de conformare nzeb - AIA Proiect

Raport de conformare nzeb – AIA Proiect

La fel ca si autoritățile locale, proiectanții sunt direct interesați de raportul de conformare nzeb. Acesta le confirma sau după caz infirmă respectarea / încadrarea in cerințele si normelor legale de față de clădirea care trebuie să fie autorizata / executata. Ce se poate întâmpla daca nu se respecta aceste cerințe? Legea este clara aici, nu se vor putea recepționa clădirile care nu respecta standardul nzeb. Modificările ulterioare pot fi semnificativ mai costisitoare decât încadrarea încă din faza de proiectare.

Solicitați mai multe detalii despre un raport de conformare energetică la detalii@aia-proiect.ro sau 0722494447.

Beneficiarii clădirilor aflate in construcție sau la faza de obținere a autorizației de construire

Standardul nzeb, relativ nou in Romania, este încă puțin cunoscut de către proiectanți. Sunt necesare multe ore de specializare si uneori poate deveni inutil câtă vreme exista deja specialiști bine pregătiți in acest domeniu. De respectarea cerințelor legale este cel puțin in egală măsura cu toți ceilalți implicați, investitorul, beneficiarul si utilizatorul clădirii pentru ca ei sunt cei care solicita autorizarea si doresc executarea lucrărilor in conformitate cu cerințele si exigentele din momentul construirii.

Care este cadrul legal

Raportul de conformare  energetică este documentația de specialitate care atestă respectarea încadrării în normele legale obligatorii din punctul de vedere al respectării cerințelor legale referitoare la performanța energetică a clădirilor. Importanța legii care guvernează acest raport de conformare energetică vine prin promovarea măsurilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor, al cerințelor de performanță energetică, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Creșterea performanței energetice a clădirilor se face prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie și prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum și informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanță energetică și reprezintă acțiuni de interes public major și general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al protecției mediului.

La ce folosește această documentație?

Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren și/sau construcții – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.  Aici venim în sprijinul solicitanților dar și a celorlalte părți implicate prin prezentarea unui raport de conformare nZEB.

Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă exercitarea autorității de către administrația publică județeană și locală, după caz, precum și de către administrația publică centrală, în situațiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcții.

În vederea emiterii autorizației de construire, prin certificatul de urbanism sunt cerute o serie de studii de specialitate (inclusiv raportul de conformare nZEB) în funcție de mai mulți factori legați direct de construcție sau specificul zonei în care se dorește edificarea.

Găsiți aici mai multe detalii despre autorizația de construire.

Ce este un raport de conformare nZEB

 

Știți deja, clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero!

Raport de conformare energetică

Raport de conformare energetică

Din aceeași categorie cu raportul de conformare energetica, a documentelor specifice, a studiilor de specialitate referitoare la performanța energetică a clădirilor face parte si Studiu nzeb.

Simplificând la maxim putem cita tot legiuitorul care spune că nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilește prin reglementări tehnice, diferențiat pe zone cu potențial de energie din surse regenerabile, și se actualizează periodic, în funcție de progresul tehnic.

Pentru încadrarea în termenele prevăzute legal privind realizarea clădirilor noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice locale competente în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire, se va solicita încadrarea necesarului de energie al clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice.

Pentru a rezolva acest aspect legal dar și pentru a oferi suport tehnic pe perioada fazelor de proiectare si execuție un specialist și de un  raport de conformare nZEB. Acesta este oricum este necesar dar nu suficient!

Cine întocmește acest raport?

Colaborarea dintre toate părțile implicate în proiectarea, execuția și apoi chiar utilizarea unei construcții se strânge în jurul specialiștilor și necesită o muncă de echipă (arhiteti, ingineri, auditori energetici, etc.). Aflați care sunt pașii necesari pentru realizarea unui raport de conformare energetică și ce documentații ar trebui analizate  pentru întocmirea unui raport conformare nzeb solicitând mai multe informații la detalii@aia-proiect.ro sau 0722494447.