Acte necesare la receptia lucrarilor: 

„Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie”. – Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Va prezentam mai jos detaliat un articol despre ce acte necesare la receptia lucrarilor aveti de luat in calcul si care sunt pasii acesteia.

Receptia lucrarilor pentru cladiri noi sau renovate

Receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora se efectueaza atat la lucrarile noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc.). Pentru aceasta aveti nevoie sa pregatiti cateva acte necesare la receptia lucrarilor.

Ai nevoie de ajutor la receptiei lucrarilor? Contacteaza un specialist acum.

Receptia lucrarilor se face pe toata durata de executie a constructiei, pe categorii de lucrari, conform Normativului C 56/1985 – pentru constructii si a Normativului C 56/2002 – pentru instalatii aferente constructiilor. Este important de retinut faptul ca inainte de inceperea lucrarilor de finisaje se face receptia structurii de rezistenta a constructiei.

Preluarea lucrarii de catre investitor de la executant se realizeaza in doua etape de receptie, dupa cum urmeaza:

1. receptia la terminarea lucrarilor;

2. receptia finala.

Ai nevoie de ajutor la receptiei lucrarilor? Contacteaza un specialist acum.

Receptia la terminarea lucrarilor

In urma comunicarii, in scris, din partea executantului a terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, investitorul va numi Comisia de receptie la terminarea lucrarilor va fi alcatuita din 2, 5 pana la 7 membri in functie de complexitatea constructiei pentru care trebuie intocmit un dosar de receptie Aveti in vedere lista de acte necesare la receptia lucrarilor. Este obligatorie prezenta unui delegat al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia si a specialistilor in domeniu. Investitorul va organiza receptia in maxim 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data membrilor comisiei de receptie. Executantul si proiectantul vor avea la receptie calitatea de invitati si vor prezenta dosarul de receptie cu acte necesare la receptia lucrarilor.

Acte necesare la receptia lucrarilor AIA Proiect

Acte necesare la receptia lucrarilor AIA Proiect

Comisia de receptia lucrarilor examineaza, prin cercetare vizuala a constructiei si prin analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei. Se examineaza, de asemenea, respectarea prevederilor din autorizatia de construire, avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente, executia lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii, referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, precum si terminarea lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexa la contract. Comisia solicita beneficiarului o serie de acte necesare la receptia lucrarilor.

Procesul verbal de receptie a lucrarilor

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie si il va inainta, in trei zile lucratoare, investitorului, impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, amanarea sau respingerea ei pe baza unei serii de acte necesare la receptia lucrarilor.

Pe baza procesului-verbal de receptie intocmit de comisia de receptie, investitorul hotaraste admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotararea sa executantului, in termen de trei zile lucratoare, impreuna cu procesul-verbal. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului: executantului, proiectantului, organului administratiei publice locale – emitent al autorizatiei de construire si organului administratiei fiscale locale dupa analiza unei serii de acte necesare la receptia lucrarilor.

Ai nevoie de ajutor la receptiei lucrarilor? Contacteaza un specialist acum.

Receptia Finala

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie a constructiei, stabilita prin contract. La receptia finala participa: investitorul, comisia de receptie numita de investitor, proiectantul lucrarii si executantul. Comisia de receptie intrunita examineaza procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor, finalizarea lucrarilor cerute de „receptia la terminarea lucrarilor” ca si referatul investitorului privind comportarea constructiei si a instalatiilor aferente in exploatare, pe perioada de garantie, inclusiv viciile descoperite si remedierea lor.

Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/sau in cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize.

La terminarea receptiei, dupa analiza atentie a dosarului cu acte necesare la receptia lucrarilor, comisia de receptie finala consemneaza observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie finala, pe care il va inainta investitorului, in termen de trei zile lucratoare, impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei, insotite in aceste cazuri de propuneri de masuri pentru inlaturarea neconformitatilor semnalate.

Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul in care nu se respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale.

Ai nevoie de ajutor la receptiei lucrarilor? Contacteaza un specialist acum.

Ce se intampla cu lucrarile respinse?

Lucrarea a carei receptii finale a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija si pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa.

Investitorul hotaraste admiterea receptiei pe baza recomandarii comisiei de receptie finala si notifica executantului hotararea sa in termen de trei zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de receptie pe baza dosarului cu acte necesare la receptia lucrarilor.

Acte necesare la receptia lucrarilor AIA Proiect

Acte necesare la receptia lucrarilor AIA Proiect

Procesele-verbale de receptie finala se comunica prin grija investitorului: organului administratiei publice locale – emitent al autorizatiei de construire si executantului. Data receptiei finale este data notificarii de catre investitor a hotararii sale. In cazul in care partile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia receptiei, solutia este de adresare catre instanta judecatoreasca competenta.

Ai nevoie de ajutor la receptiei lucrarilor? Contacteaza un specialist acum.

Aspecte importante
Receptia lucrarilor atrage obligatii si raspunderi pentru toti factorii interesati in realizarea unei constructii pe baza listei cu acte necesare la receptia lucrarilor, dupa cum urmeaza:
 • 1. investitorul, pentru asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;
 • 2. dirigintele de santier, care in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala trebuie sa urmareasca rezolvarea remedierilor prevazute in anexa procesului-verbal de receptie, in cel mult 90 de zile;
 • 3. proiectantul, pentru participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor executate;
 • 4. executantul, pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

Care sunt acte necesare la receptia lucrarilor

Lista cu documentele necesare, acte necesare la receptia lucrarilor:

 • Cerere pentru desemnarea persoanei care va participa la receptie si comunicare privind incheierea executiei lucrarilor – model formular F15
 • Autorizatia de construire + documentatia aferenta, vizata spre neschimbare (1 exemplar-copie)
 • Referatul proiectantului privind executia corespunzatoare a lucrarii conform documentatiei vizata spre neschimbare, anexa la AC
 • Certificatul de performanta energetica (suna acum la 0722494447) a cladirii
 • Releveul constructiei intocmit de personal de specialitate (inginer cadastrist)
 • Cartea tehnica a constructiei

Ai nevoie de ajutor la receptiei lucrarilor? Contacteaza un specialist acum.

Acte necesare la receptia lucrarilor AIA Proiect

Acte necesare la receptia lucrarilor AIA Proiect

06.01.2019

Actualizare articol pentru modificarea legii 50/1995

Este de retinut faptul ca nu se va mai putea efectua receptia lucrarilor daca nu sunt finalizate bransamentele si lucrarile edilitare. Aceasta deoarece legea a fost modificata si efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire va fi posibila numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces!

11.04.2019

Actualizare articol pentru modificarile legislative din 2019 cu privire la receptia lucrarilor de constructii

Utilizarea unei construcţii se va face numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii. Modificarea este valabila atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie.

Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, se arată în proiectul de lege.

19.05.2017:

Actualizare articol pentru modificarile legislative din 2017 cu privire la comisia de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii

Comisia de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente nu mai poate recomanda amânarea recepției, ci doar admiterea sau respingerea recepției (caz in care se interzice utilizarea cladirii!), potrivit unei hotărâri adoptate pe 18.05.2017 de Guvern.

Ar mai fi de notat ca receptia finala (gasiti mai multe detalii mai jos despre acte necesare la receptia lucrarilor) este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție conform noilor reglementari.

Lista de acte necesare la receptia lucrarilor nu a fost modificata deocamdata prin acest act legislativ.

Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

 • un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei de receptie;
 • un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare;
 • 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări de servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz.

Componenta comisiei de receptie a lucrarilor

Componența comisiei se completează, în mod obligatoriu, cu:

 • un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru obiectivele de investiții, indiferent de sursa de finanțare, încadrate în categoria de importanță A – „excepțională”, B – „deosebită” și C – „normală” și pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice; un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov pentru construcțiile menționate în Legea 103/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură sau a municipiului București, pentru construcțiile nominalizate în lista monumentelor istorice;
 • un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții încadrate în categoria de importanță A – „excepțională” sau B -„deosebită”, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

Descarcati un model de Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor.

23.11.2017

Certificatul energetic la receptia lucrarilor

Urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului privind receptia constructiilor aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 343/2017 („Noul Regulament de Receptie”) a fost realizata corelarea partiala a prevederilor referitoare la certificatul de performanta energetica cu cele privind receptia la terminarea lucrarilor de construire. Astfel, Noul Regulament de Receptie prevede ca la data receptiei, comisia de receptie la terminarea lucrarilor examineaza, in mod nemijlocit, constructia propusa a fi receptionata, inclusiv existenta certificatului de performanta energetica.

Lista cu documentele necesare nu se modifica, acte necesare la receptia lucrarilor:

 • Cerere pentru desemnarea persoanei care va participa la receptie si comunicare privind incheierea executiei lucrarilor – model formular F15
 • Autorizatia de construire + documentatia aferenta, vizata spre neschimbare (1 exemplar-copie)
 • Referatul proiectantului privind executia corespunzatoare a lucrarii conform documentatiei vizata spre neschimbare, anexa la AC
 • Certificat energetic (cel mai rapid la 0722494447) pentru imobil/cladirea receptionata
 • Releveul constructiei intocmit de personal de specialitate pentru cadastru si intabulare
 • Cartea tehnica a constructiei

Ai nevoie de ajutor la receptiei lucrarilor? Contacteaza un specialist acum pentru acte necesare la receptia lucrarilor.