Aviz AN Apele Romane denumit astfel in inscrisurile oficiale reprezinta una din documentatiile importante solicitate de autoritatile competente din cadrul primariilor prin Certificatul de urbanism. Acest aviz va trebui obtinut de solicitant si se refera la diverse aspecte cum ar fi construirea sau edificarea pe ape sau in legatura cu apele de suprafata sau subterane. In anumite documentatii de specialitate acestea se mai numesc si avize de ape sau avize de gospodarire a apelor. ATENTIE, acest aviz AN Apele Roamane este deseori confundat cu avizul de alimentare cu apa care tine de o alta autoritate. Autoritatea emitenta conditioneaza executia sau finanatarea de obiective noi sau modernizate, dezvoltate ori retehnologizate prin acest aviz AN Apele Romane orice obiectiv aflat pe apele sau in legatura cu apele de suprafata sau subterane.

Aviz de amplasament AN Apele Romane

Aviz de amplasament AN Apele Romane

Acest aviz de amplasament (aviz AN Apele Romane) se emite in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor respectiv ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului.

 • 1 (1) Emiterea unui aviz AN Apele Romane şi autorizaţiei de gospodãrire a apelor se realizeazã în baza unor documentaţii tehniceal cãror conţinut trebuie sã respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.
 • 1 (3)Documentaţia tehnicã trebuie sã conţinã în mod obligatoriu şi copia certificatului de atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementãrile legale privind organizarea activitãţii de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor.
 • 4 (1)Pentru lucrãrile existente amplasate în zone inundabile, documentaţia tehnicã pentru emiterea autorizaţiei de gospodãrire a apelor, cu toate mãsurile şi lucrãrile necesare, trebuie sã cuprindã şi Planul de apãrare împotriva inundaţiilor, beneficiarii asumându-şi pe propria rãspundere riscurile şi valoarea pagubelor în caz de inundaţii.
 • la Art.7 sunt indicate documentațiile tehnice pentru obţinerea avizului de gospodãrire a apelor, pentru toate categoriile de lucrãri care se executã pe ape sau care au legãturã cu apele.
Aviz de amplasament AN Apele Romane AIA Proiect

Aviz de amplasament AN Apele Romane AIA Proiect

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ  la 0722494447 pentru un aviz AN Apele Romane sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Aviz AN Apele Romane reprezinta actul de reglementare emis de autoritatea competenta din raza careia face parte amplasamentul obiectivului pentru care se solicita autorizatia de construire. Aviz AN Apele Romane este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Aviz AN Apele Romane este emis in baza  Ordinului nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Aviz AN Apele Romane este necesar pentru oricare investitie publica sau privata daca prin certificatul de urbanism si stabileste ca este necesara interventia autoritatii in evaluarea impactul proiectului asupra mediului si asupra apelor precum si conditiile in care poate fi realizat obiectivul pentru care se solicita obtinerea autorizatiei de construire.
Procedura de emitere a unui aviz AN Apele Romane implica parcurgerea unor proceduri prestabilite.

Unele proiecte de importanta redusa (de exemplu fime luminoase sau panouri publicitare, unele locuinte unifamiliale, extinderi ale locuintelor unifamiliale, sau alte proiecte case diverse care nu intra in procedura extinsa de obtinere a avizului AN Apele Romane pentru ca sunt in afara incidentei Ordinului 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor dar va trebui precizat in certificatul deurbanism ca se va emite clasarea notificarii.
Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz AN Apele Romane sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Notificarea reprezintă un act de reglementare instituit de Legea nr. 107/1996, eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe ape sau care au legătură cu acestea, pentru aceste tipuri de activităţi nefiind necesară obţinerea Avizului de gospodărire a apelor (Anexa 1a la Ordinul 873/2012), respectiv a Autorizaţiei de gospodărire a apelor (Anexa 1b la Ordinul 873/2012).
In situatia in care proiectul propus nu are impact asupra mediului si apelor iar demararea procedurii de evaluare a impactului nu este necesara, acest aviz AN Apele Romane ar trebui sa lipseasca din lista celor solicitate prin certificatul de urbanism.

Obtinerea acestora se face prin elaborarea documentatiilor de catre unitati publice sau private certificate conform Ordinului Ministerului Mediului nr.50/2004 (M.Of.151/07 Martie 2012), iar dosarul contine

 • Cerere tip de emitere a unui aviz AN Apele Romane
 • Documentatie tehnica intocmita conform Ord. nr. 779/2012 si Ord. Nr. 873/2012 si va cuprinde: memoriu tehnic, breviar de calcul, piese desenate
 • Studiul hidrologic / hidrogeologic
 • Accept de scoaterea terenului din circuit agricol / silvic
 • Avize de coexistenta (Compania de Apa, Electrica, Romtelecom, Drumuri etc.)
 • Alte documente necesare, dupa caz
 • Documentatiile de fundamentare trebuie sa demonstreze ca solicitantul avizului de gospodarire a apelor se poate conforma cerintelor legale
Aviz de gospodarire a apelor

Aviz de gospodarire a apelor

Agentia competenta in raza careia se afla amplasamentul pentru care se solicita Aviz AN Apele Romane poate decide in anumite situatii ca proiectul dumneavoastra intra sub incidenta OM 873/2012 sau 799/2012 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului iar astfel se incepe procedura de evaluare a impactului care presupune intocmirea unei documentatii conform Ordinului MMP 135/2010 cu privire la  investitie si a activitatilor viitoare care vor avea loc pe amplasament..
Un aviz AN Apele Romane poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia de mediu in vigoare.

Pentru proiectele la care se solicita o documentatie P.U.D. / P.U.Z., prin avizul AN Apele Romane se stabileste care este impactul asupra mediului, cum sunt afectate celelalte proiecte din apropierea obiectivului care se doreste a fi autorizat, care sunt solutiile de alimentare cu apa si descarcarea apelor uzate si pluviale de pe amplasament sau alte reglementari specifice (perdele perimetrale, spatiu verde necesar, limitarea emisiilor si imisiilor de pe amplasament, limitarea zgomotului etc.)

Termenul de eliberarare a unui aviz AN Apele Romane difera in functie de autoritatea competenta in raza careia se afla obiectivul precum si de complexitatea proiectului si are o valabilitate de 12 luni sau pe toata perioada de punere in aplicare a proiectului sau derulare a investitiei. Termenul legal de eliberare este de 30 de zile de la primirea documentatiei sau a ultimei completari solicitate de autoritate.

 

Aviz AN Apele Romane

Aviz AN Apele Romane

Pentru a intra in posesia avizelor de ape, solicitantii vor achita un tarif aprobat de Ministerul Mediului a carui valoare este stabilita in functie de complexitatea investitiei si respectiv a folosintei de apa, dupa cum urmeaza (tarife disponibile la data articolului):

 • cand competenta revine Sistemului de Gospodarire a Apelor, intre 930 lei si 1023 lei;
 • cand competenta revine Directiei Apelor, intre 1477 lei si 1570 lei;
 • cand competenta revine Administratiei Nationale Apele Romane, intre 2525 lei si 2757 lei

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Un model al cererii de emitere a unui aviz AN Apele Romane poate fi descarcat de aici:

Cerere Aviz AN Apele Romane

IMPORTANT!

Conform Legii apelor nr. 107/1999, modificata si completata ulterior dar si OUG 195/2005 actualizata, amenzile sunt cuprinse intre 30.000 si 60.000 lei pentru lipsa avizului de ape. Transferul avizului de gospodarire a apelor se face in baza unei solicitari adresata emitentului avizului de gospodarire a apelor (aviz AN Apele Romane ce face obiectul transferului si se considera efectuat incepand cu data expedierii catre fostul si actualul beneficiar a adresei de confirmare a transferului.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz AN Apele Romane sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti orice aviz sau acord de construire