Studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică reprezintă studiul care verifică, în etapa de proiectare, conformarea la cerințele standardului clădirii cu consum de energie aproape zero, mai simplu denumit standardul nZEB (nearly zero energy building).

Ce este studiul privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică

 

În curând, pentru clădirile noi (care trebuie sa îndeplinească criteriile standardului nZEB) / ansamblurile de clădiri noi (clădiri cu consum de energie aproape zero), se va întocmi un studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică împreună cu studiul privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență pentru a stabili cea mai bună soluție tehnico-economică de furnizare din surse regenerabile a minim 30% din consumul de energie primară conform cerințelor legale in vigoare la data elaborării. Studiul cu privire la posibilitatea utilizării sistemelor alternative se întocmește pentru o clădire sau pentru grupuri de clădiri similare din aceeași localitate. Doar în anumite situații menționate specific, pentru sistemele centralizate de încălzire și răcire, studiul se elaborează pentru toate clădirile racordate la același sistem.

Cine elaboreaza studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică

Coordonarea și elaborarea acestui studiu este direct si exclusiv în responsabilitatea legala a unui auditor energetic pentru clădiri cu atestat de gradul I (!) impreuna cu echipa de proiectare (arhitecti, ingineri de instalații, experți tehnici si verififcatori de proiect). Colaborarea cu echipa de proiectare a auditorilor energetici pentru clădiri in vederea realizarii studiului privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică este imperios necesară pe tot parcursul proiectarii in vederea respectării normelor, metodologiei și standardelor specifice.

Cine are nevoie de acest studiu

Așa cum este menționat expres in legislatie, toate clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB).

Sunați acum la 0722494447 sau clic aici pentru servicii de performanță energetică a clădirilor.

                În mod uzual, toate cladirile noi au nevoie de acest studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică.

Noile cerințe minime de performanță termică și energetică

 

Studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică

Studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică

Aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile noi și la unitățile acestora, precum și la clădirile existente, unitățile de clădire și elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supusă unor lucrări de renovare majoră/aprofundată, precum și în cazul instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor, se face conform legislației în vigoare.

Cerinţele minime de performanță energetică pentru elementele de clădire care fac parte din anvelopa clădirii, precum și pentru ansamblul clădirii, denumite cerințe minime, sunt stabilite diferenţiat pentru clădirile noi (standard nZEB) și existente, precum și pe tipuri de clădiri (rezidențiale și nerezidențiale).

Cerințele minime obligatorii

Aceste cerințe se grupează după schema următoare:

Cerințele minime (obligatorii) analizate în studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică trebuie să țină seama de asigurarea condițiilor de climat interior confortabil și sănătos, inclusiv de calitatea corespunzătoare a aerului interior (pentru a preveni eventualele efecte negative cum sunt ventilarea necorespunzătoare), condițiile locale, destinația dată în proiect și vechimea clădirii.

Clădirea cu consum de energie aproape de zero

Clădirea cu consum de energie aproape de zero, nZEB, este definită (conform EPBD și legii 372/2005, republicată în 23 septembrie 2020, cu modificarile și completările ulterioare) ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, caracterizată de un consum de energie pentru asigurarea performanței energetice foarte scăzut, aproape egal cu zero, acoperit cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, în proporție de minimum 30% (proporție stabilită în România prin procedura de definire a cerințelor minime, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 5 ale Directivei 2010/31/UE). Aceste aspecte precum și respectarea cerințelor minime sunt prezentate din punct de vedere tehnic, pe baza calculelor de performanță energetică in studiu de conformare la standardul nZEB.

Cerințele specifice clădirilor nZEB sunt stabilite în funcție de categoria clădirii și de zona climatică. Sunt precizate valorile maxim admise pentru consumul de energie primară exprimat în kWh/m2/an precum și pentru emisiile de CO2 exprimate în kg/m2,an. Contribuția din surse regenerabile în consumul de energie primară livrată clădirii este exprimată în % din energia primară totală.

Aspecte tehnice relevante în studiul de conformare nZEB

Studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică – AIA Proiect

Din punct de vedere tehnic, studiu privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică acorda atenție următoarelor aspecte:

– prevederea straturilor termoizolante continuu pe conturul anvelopei clădirilor,

– asigurarea unor detalii de îmbinare a elementelor care alcătuiesc anvelopa termică astfel încât influența punților termice cuantificată prin transmitanțele termice liniare și punctuale să fie atenuate (valoarea medie a transmitanței termice liniare ψmed < 0,15 W/(m.K),

– montarea corespunzătoare în peretele opac a tâmplăriei exterioare performante,

– minimizarea infiltraţiilor (scurgerilor de aer) prin zonele de neetanşeitate ale clădirii, respectiv prevederea unui strat continuu de etanșare la aer.

În final, prin calcule complexe de performanță energetică, auditorul energetic asigură conformarea clădirii care se autorizează la standardul nZEB și furnizeaza dovada respectării cerințelor legale.

Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri noi (nZEB)

La clădirile rezidențiale noi (nZEB) se recomandă prevederea sistemelor de ventilare cu recuperarea căldurii cu eficiența nominală ≥ 75% și consumul specific electric ≤ 0,50 Wh/m³ iar la clădirile nerezidențiale noi (nZEB) se impune introducerea sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii.

Clădiri rezidenţiale nZEB

Pentru clădirile rezidenţiale noi (standard nZEB), cerințele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic care trebuie sa se reflecte in cadrul studiului privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică sunt structurate astfel:

  • pe elementele de construcție care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa termică corectată minimă pentru fiecare element de clădire al clădirii, R’min [m2K/W], respectiv transmitanţa termică corectată maximă a acestora, U’max [W/(m2K)] conform metodologie. Se va respecta condiția: R’m ≥ R’min pentru fiecare element de clădire, respectiv, U’  U‘max [W/(m2K)]
  • pe ansamblul clădirii, unde cerințele minime sunt:
  1. a) valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) – conform metodologie
  2. b) valorile limită maxim admise ale emisiilor echivalente de CO2 – conform metodologie
  3. c) energia primară totală consumată să fie produsă în proporție de minim 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii.

Clădiri nerezidenţiale nZEB

Pentru clădirile nerezidențiale, cerințele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic sunt structurate în studiul de conformare nZEB după aceleași criterii ca și clădirile rezidențiale doar că anumite valori sunt schimbate și respectiv adaptate necesarului și utilizării.

Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri existente renovate

Conform prevederilor legii privind performanța energetică a clădirilor, la clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră/aprofundată, performanța energetică a acestora sau a unităților de clădire care fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic, conform raportului de audit energetic.

În cazul renovării majore/aprofundate a clădirilor, pot fi montate și sisteme alternative de înaltă eficiență de producere a energiei, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic prin studiul privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică.

Aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile existente, unitățile de clădire și elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră, precum și în cazul instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor se face în condițiile legale.

Renovarea energetică a clădirii

Renovarea energetică a clădirii se realizează prin foaia de parcurs care reprezintă un plan personalizat de renovare stabilit în baza auditului energetic, luându-se în considerare nevoile locatarilor, un obiectiv de economii de emisii de carbon stabilit împreună cu proprietarul clădirii, precum și o planificare de aplicare în etape a unor măsuri rezonabile și coordonate pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii pe termen lung. Foaia de parcurs reprezintă un instrument de diagnostic pentru performanța energetică a clădirii și un plan de renovare în etape pentru proprietarii de clădiri, pentru finanțarea renovării clădirii din surse proprii ale proprietarilor sau pentru oferirea de asigurări instituțiilor de finanțare în vederea disponibilizării fondurilor necesare pentru renovarea energetică majoră a clădirii.

Sunați acum la 0722494447 sau clic aici pentru studiul privind respectarea cerințelor minime de performanță energetică.

Pașaportul pentru renovarea energetică a clădirilor

Pașaportul pentru renovarea energetică a clădirilor este un document sau set de documente, structurat în format electronic și fizic, care conține informații relevante pentru renovarea energetică a clădirii și care permite menținerea imaginii de ansamblu asupra istoricului acesteia, precum și planificarea etapelor de renovare în vederea obținerii unor niveluri de renovare majoră cu un orizont de timp lung. Pașaportul pentru renovarea energetică a clădirii include foaia de parcurs elaborată pentru clădire și un registru în care pot fi stocate toate informațiile disponibile referitoare la clădire din punctul de vedere al eficienței energetice conform cerințelor Comisiei Europene transpuse in legislația locală. Pașaportul pentru renovare energetică se anexează la cartea tehnică a construcției astfel cum este prevăzut în Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin renovarea aprofundată se urmărește realizarea unui parc imobiliar decarbonizat, adică a unui parc imobiliar ale cărui emisii de carbon au fost aproape reduse la zero, prin reducerea necesarului de energie și asigurarea acestuia, în măsura posibilităților, din surse cu emisii de carbon aproape egale cu zero.

Sunați acum la 0722494447 sau clic aici pentru studiul de conformare nZEB

În cazul renovării majore/aprofundate a clădirilor, trebuie abordate și aspectele legate de condițiile care caracterizează un climat interior sănătos, protecția împotriva incendiilor și riscurile legate de activitatea seismică, precum și cele privind eliminarea barierelor existente în materie de a.c.c.esibilitate; aceste aspecte pot afecta renovarea energetică și durata de viață a unei clădiri.

Strategia de renovare pe termen lung cuprinde, combinat, alături de eficiența energetică în clădiri, atât riscurile legate de activitatea seismică, cât și cele privind protecția împotriva incendiilor, inclusiv accesibilitatea, care pot afecta renovarea energetică și durata de viață a unei clădiri